Νομικές Υπηρεσίες

1. Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων
2. Άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρείας
3. Σύσταση εταιρειών εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες
4. Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
5. Υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων
 
Επίσης οι νομικοί μας σύμβουλοι εξυπηρετούν και πάσης άλλου φύσεως νομικού ζητήματος πέραν των εταιρειών.